အလွှာမြန်မြန် FPGA PCB ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ

2020-03-03 အပေါ်တင်ခဲ့သည်

အလွှာ FPGA PCB မိတ်ဆက်စကား

Multidayer FPGA PCB (Field Programmable Gate Array) သည် PAL နှင့် GAL ကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်မာပစ္စည်းများကို အခြေခံ၍ နောက်ထပ်တိုးတက်မှု၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အကောက်ခွန်ဆားကစ်များ၏အားနည်းချက်များကိုဖြေရှင်းနိုင်ရုံသာမကမူရင်းပရိုဂရမ်ပရိုဂရမ်၏ဂိတ်ဆားကစ်များအကန့်အသတ်ဖြင့်သာကျော်ဖြတ်နိုင်သည့် application-specific Integrated circuits များ (ASIC) ၏နယ်ပယ်တွင် semi-custom circuit တစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသည်။

Multilayer FPGA PCB design is not a simple chip research. It is mainly to use FPGA mode to design products in other industries. Unlike ASICs, FPGAs are widely used in the communications industry. Through the analysis of the global FPGA product market and related suppliers, combined with the actual situation in China and the leading domestic FPGA products, we can find out the future development direction of related technologies, which has a very important role in promoting the overall improvement of China’s science and technology level.

Compared with the traditional chip design, FPGA chips are not limited to research and design chips, but can be optimized by using specific chip models for products in many fields. From the perspective of the chip device, the FPGA itself constitutes a typical integrated circuit in a semi-custom circuit, which contains a digital management module, an embedded unit, an output unit, and an input unit. On this basis, it is necessary for FPGA chips to comprehensively focus on comprehensive chip optimization design, and to improve the current chip design to add new chip functions, thereby simplifying the overall structure of the chip and improving performance.

First we look at the PCB parameters:
Layers: 32L
Board thickness: 3.4mm
Material: Panasonic Metron6 R-5775k
Panasonic Metron6 R-5670k